Логопед

Home / Логопед

Бойка Николаева – Магистър логопед

Основател и ръководител на ЛЦ „МариЕта“.
Магистър логопед с над петнадесет години опит в работата си с деца и възрастни, с различни комуникативни нарушения. Изучава „Медицинска речева и езикова патология“ в „Медицински университет“ гр. Пловдив.
Диагностик, терапевт и супервайзер. Работи с лица с различни комуникативни проблеми, както на развитието, така и придобити(след поражение на ЦНС). Част от тях са: затруднение в езиково-говорното развитие и умения, обучителни трудности, заекване, затруднения в овладяването на езика и речта(вторичен езиков дефицит) при синдроми като аутизъм, синдром на Даун, умствена изостаналост, изоставане в НПР, ДЦП и др., работа с деца и възрастни с цепнатини на устните и/или небцето, неврологично базирани комуникативни нарушения-афазия, дизартрия, апраксия, нарушения в четенето и писането- дислексия, дисграфия.

viber_image_2023-12-06_17-36-51-061

 

Услуги:

Логопедична диагностика и терапия на деца и възрастни при:

 • Артикулационни нарушения – дислалия- липса, изопачаване или замяна на един или повече звукове. Неправилен, трудно разбираем или неразбираем говор.
 • Деца с общо речево недоразвитие – липса или ограничение в речта .
 • Дисфазия – нарушение, при което способността на детето да възпроизвежда реч или да разбира чуждата реч, е под съответното за неговата възраст ниво.
 • Нарушение в темпа и ритъма на речта (прозодични нарушения):
 • Прекалено бавна реч (тахилалия).
 • Бързоречие (брадилалия);
 • Запъване;
 • Заекване;
 • Специфични обучителни трудности (проблеми при овладяване на училищните умения):
 • Дислексия (нарушения в четенето);
 • Дисграфия (нарушения в писането);
 • Дискалкулия (нарушения при смятане).
 • Афазия – загуба или увреждане на способността да се възпроизведе реч или да се разбира чужда реч, в следствие инсулт, туморни образувания в мозъка или други (травми ) увреждания на мозъка.
 • Терапия при деца с вторични езикови нарушения, в следствие на:
 • Аутизъм;
 • Синдром на Даун;
 • Умствена изостаналост;
 • ДЦП;
 • ХДВ.
 • Терапия при :
 • Дизартрия;
 • Диспраксия.

 

Ранната диагностика и превенцията са от изключителна важност за детското развитие. Колкото по-своевременно се открие проблемът в езико-говорното развитие на детето, толкова по-лесно и бързо се отстранява.

 Езико-говорните затруднения оказват голямо влияние върху поведението и характера на детето.  Когато едно дете има трудности в общуването, изказа – това неминуемо рефлектира върху неговата самооценка, а от там и върху самочувствие, поведение, избор на професия в по-късна възраст и др.

        Логопедичните проблеми винаги дават отражение при овладяване на писане и четене в начална училищна възраст. Всички знаем, че когато едно дете заменя гласни звукове или не умее да произнесе правилно дадена дума – то пренася грешките си и в писмената реч, т.е. както говори – така и пише, и чете.

Поради тази причина ще опишем основните маркери, които показват, че трябва да потърсим логопедична помощ за нашето дете или за самите нас, КОГАТО:

 

 На 2г. – 2г. и 6 м. :

 • Детето не говори;
 • Има затруднения с дъвчене на твърда храна;
 • Трудно пие от чаша;

 На 3 години:

 • Говорът на детето е неразбираем за родителите;
 • Липсват съгласните звукове к-г, п-б, т-д, ф-в, х, м-н;
 • Говори само с по една дума (липсва фразова реч);
 • Не разбира така наречените ,,прости’’ (едностепенни) инструкции от рода на ,,Дай шишето на мама’’;
 • Не разбира предлози в, на, под ;

 На 4 години: 

 • Липсва лично местоимение ,,аз’’;
 • Заменя, пропуска или изопачава съгласни звукове с-з-ц; щ-ж-ч; (+ гореописаните)
 • Не използва сложни изречения, а само фразова реч;
 • Речта е неясна и неразбираема за околните;

Предучилищна възраст (5-6г.):

 • Заменят, пропускат или изопачават, кой да е,съгласен звук + р , л ;
 • Не умеят да разказват свързани истории;
 • Използват предимно прости изречения;
 • Не разпознават цветове, основни форми, броене до 10;
 • Изреченията са аграматични (неправилно построени с разместени или липсващи думи)
 • Не използва местоимения;
 • В речта не групира правилно думите по род и число;
 • Произнася или пропуска срички, букви – т.нар. говори ,,по бебешки’’

В начална училищна възраст:

 • Има проблеми с писане и четене;

Заекване, запъване, бързоречие (тахилалия), прекалено бавен говор ( брадилалия).

 

Гласови проблеми.

 

 

 

 

логопед пловдив

 

https://www.facebook.com/logoped.psiholog.marieta/